Titel der Box

Paul

†13.07.2021*13.01.1955

Condoléancen

Kondoléieren
Bis ewell goufen 0 Condoléancë fir den/d' Paul verfaasst.

Gedenkkäerzen

Käerz umaachen
Bis ewell goufen 0 Käerze fir den/d' Paul ugemaach.